Egyházmegyei érdemérmet adnak át a székesegyházban

Az elmúlt év utolsó körlevelében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyés püspök A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem alapítását jelentette be.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A főpásztor rendelkezésének értelmében az egyházmegyei érdemérem minden évben egy olyan világi hívőnek adományozható, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized – szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult, példaadó és kifogástalan keresztény életet él, köztiszteletnek örvend, és elkötelezett az egyház tanítása és fegyelme, valamint a római pápa és az egyházi elöljárók iránti hűségben.

Az egyházmegyei kitüntetés egy ezüst érmet, valamint a hozzá alakított kitűzőt és egy okiratot foglal magába. Az érdemérem kivitelezése a szegedi Szabó Géza ötvösmester munkája, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész mintája alapján. Az érem előoldalán Szent László király és a nagyváradi székesegyház építése látható, a Képes Krónika miniatűrje alapján (1360). Háttérben a régi nagyváradi egyházmegye határai láthatók a következő felirattal: „Exiit qui seminat, fidemque conservat” (Kiment a magvető, és megőrzi a hitet), valamint egy, a vértanúságra emlékeztető kereszt. Az érem hátoldalán az egyházmegyei címer található.

Az elmúlt hetekben püspöki rendelkezés alapján az esperesek feladata volt, hogy a kerületükhöz tartozó plébániákról javasoljanak olyan személyeket, akiket méltónak találnak erre a kitüntetésre. Február 11-én egy, a főesperesekből és más tagokból álló bizottság kiértékelte a beérkezett javaslatokat, és a főpásztor elé terjesztette annak a személynek a nevét, aki méltó az érdemérem átvételére. Az elbíráló bizottság javaslata alapján ezért Böcskei László megyés püspök hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben Szabó István nagyváradi római katolikus hívő (képünkön) kapja meg A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei  érdemérmet.

Az érdemérmet a február 21-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődő, a Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére végzett esti dicséret keretében adja át a kitüntetettnek a váradi püspök, mely alkalomra mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők, hiszen az  egyházmegye ünnepéről van szó. Legyen ez az elismerés mindannyiunk számára buzdítás Krisztus egyházának szolgálatában és bátorítás a jó példa követésére.