A vallásos nevelést korán kell kezdeni

Székelyhíd plébánosa, OZSVÁTH JÓZSEF az egészségügyi pályát váltotta fel Isten szolgálatával. 2010-ben szentelték pappá, Tasnád, majd Tasnádszántó után idén májusban nevezték ki jelenlegi szolgálati helyére.

Ozsváth József 1978-ban Nagyváradon született, az Ady Endre Líceumban érettségizett biológia–kémia szakon. Először eljátszott a gondolattal, hogy orvos lesz, de felvételi vizsgája nem sikerült, ezért elvégezte a nagyváradi egészségügyi technikumot. Egy ideig egészségügyi asszisztensként dolgozott, de ebben a munkában nem érezte otthon magát. A tudatalattija azt sugallta, hogy máshol van a helye. Erről beszámolt egy lelki atyának is, s ő azt tanácsolta, hogy imádkozzék, és Isten meg fogja mutatni neki a helyes utat. Megfogadta a tanácsot, és egyre erősödött benne az elhatározás, mely már gyermekkora óta benne lappangott, hogy az egyházi rendet válassza életcéljául. Huszonhárom éves korában mondta ki önmaga előtt erre az igent, utána jelentkezett plébánosánál, és közölte elhatározását. Tempfli József akkori nagyváradi megyés püspök is helyeselte döntését. A sikeres felvételi után a teológia légköre még jobban megerősítette elhatározásában, érezte, hogy most otthon van. 2003-ban kezdte el egyetemi tanulmányait, a negyedik év utáni gyakorlati évben Margittán szolgált, s fő feladata a hitoktatás volt. 2009-ben Böcskei László püspök szentelte diakónussá, majd egy év múlva pappá. A szentelés napján, 2010. július 10-én már meg is kapta kinevezését első szolgálati helyére, Tasnádra, s ott két évig volt segédlelkész. Közben a plébánossal felváltva a tasnádszántói lelkészi szolgálatot is ellátták. Két év után megkapta tasnádszántói plébánosi kinevezését. Itt szervezte meg először az egyházmegyében a gitártábort, s ez azóta is folytatódik, a jelenlegi plébános irányításával. Az egyházmegye minden részéről érkeznek ide fiatalok, létszámuk általában 30-35 fő. Sokan a táborban tanultak meg gitározni, és ma már ifjúsági szentmiséken szolgálnak.

Szeretett Tasnádszántón dolgozni Ozsváth József, de 2015 májusában a püspök Székelyhíd plébánosának nevezte ki. Nem volt könnyű otthagyni híveit, de örömmel fogadta az új kihívást. A székelyhídi közösség ugyanis sokkal népesebb, mint a tasnádszántói. Örömmel lépett be első szentmiséjére a hívekkel teli templomba, s ez azóta is így van. Befogadták, és ő is otthon érzi magát új közösségében, úgy érzi, mintha már régóta odatartozna.

– Hány hívet számlál a székelyhídi katolikus közösség? Hányan járnak rendszeresen templomba?

– Híveinknek száma közel 800 fő. Szándékomban áll minden családot felkeresni és elkészíteni a családi lapokat. Ez után tudok majd a pontos adatokról beszámolni. Az eddigi szentmiséken általában 180-200 fő volt jelen. Szívből remélem, hogy ez a létszám megmarad, sőt nőni fog. Azért reménykedem ebben, mert pünkösdkor már olyan sokan voltunk, hogy kevésnek bizonyult az ülőhely. Örömömre szolgál, hogy tagja lehetek a Rózsafüzér Társulatnak is. Előző helyemen is tagja voltam, és elődöm, Duma Ferenc atya is tagja volt az itteni társulatnak. Székelyhídon 75 Rózsafüzér-tag van. Öt csoport, egyenként 15 taggal. Az is örvendetes dolog, hogy az egyik csoport minden tagja férfi. A szatmári egyházmegyében van férfi szövetség, talán nálunk is kedvet kapnak majd erre a férfiak.

– Elégedett-e az Egyháztanács munkájával? Milyen egyházhoz tartozó szervezetek vannak Székelyhídon?

– Egyháztanácsunk 12 tagú, elégedett vagyok a munkájával. Első megbeszélésünk előtt szentmisét tartottunk, azt követte az egyeztetés, javaslatok tétele. Van egy húsztagú felnőtt kórusunk, melynek vezetője Béres Csilla. Rendszeresen próbálnak minden szerdán. Készülünk a novemberi Egyházmegyei Kórustalálkozóra, ennek idén mi adunk otthont. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy minket választottak házigazdának. Nagyon szép orgonánk van, az egyik legrégebbi az egyházmegyében a maga 250 évével. Sőt egész Erdélyben kevés van, mely ilyen magas korral dicsekedhet. Felújíttatjuk, utána szeretnénk hétvégeken orgonakoncerteket tartani, hogy a hívek ismerkedjenek az orgonával, illetve az orgonaművekkel. Józsa Domokos orgonaművész vállalná a koncerteket. Kántornőnk, Csaplár Angéla az ifjúság énektanítását is vállalta. A miseénekek szövegét kivetítjük, így a hívek könnyebben bekapcsolódnak az éneklésbe. Gyermekkórust is szándékszunk alakítani. A Mária légió aktívan, nagy odaadással apostolkodik, jó imaháttér.

– Van-e valamilyen külön programjuk a fiatalság számára?

– Húsz-huszonöt tagú ifjúsági csoportunk van, tagjai a tavalyi bérmálkozás után is aktívan járnak az ifjúsági órákra. Velük voltunk Nagyváradon a taizéi ifjúsági napon, az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón, helyben pedig június végén, idén immár harmadik alkalommal, megszerveztük a hittantábort. Itt óvodáskorúaktól nyolcadikosokig egyaránt voltak résztvevők. A programok levezetésében segítettek a tanítónők, a hitoktatónő, a kántornő, valamint az ifjúsági csoport. Nagy segítséget kaptam a vendég plébánosoktól. Úgy érzékeltem, hogy a 140 gyerek és fiatal mindvégig jól érezte magát. A tanév elkezdése után hetente tartok plébániai hittanórákat, ott főleg a szentségek felvételére készülünk. Szeretném, ha összejönne egy 18 év feletti ificsoport is.

– Székelyhídon nem igazán van hagyománya a mondatott misének. Ez irányban milyen lépéseket tett?

– Temetéseken felhívom a figyelmet a gyászmisék és az évfordulós misék fontosságára. Ma már hetente két-három szentmise is van a halottak lelki üdvéért. Kértem továbbá a híveket, hogy hívjanak beteglátogatásra, a betegek kenetének kiszolgáltatására, mivel több olyan temetés is volt, amikor a megboldogult a szentségek felvétele nélkül távozott. Kérésem meghallgatásra talált, mert a látogatást igénylő betegek száma folyamatosan nő.

– Kérem, számoljon be a jövőt illető legfontosabb lelki és materiális terveiről!

– Részt fogok venni két fiatal családdal azon a magyarországi szakemberek által tartott nagyváradi képzésen, mely felkészít a jegyes-oktatásra. A fiatal családosok feladata lesz olyan gyakorlati kérdésekben tanácsot adni, amelyeket a cölibátusban élő pap nem tapasztalhat meg. A házasságra készülőket közösen készítenénk fel. Meg fogom keresni azokat a felnőtteket, akik kimaradtak a szentségek felvételéből, hogy pótolhassák szüleik mulasztását vagy a sajátjukat. Ők felnőtt hitoktatásban fognak részesülni, ahová azokat is elvárom, akik hitükben erősödni akarnak, vagy akiknek hitbeli kérdéseik vannak. Ez már sok városban működik, remélem, nálunk is fog. Házi beteggondozói szolgálat létezik városunkban a Caritasnál. Szeretném megismerni a beteggondozót. Önkéntes szeretetszolgálati csoport megalakítását tervezem a rászorulók megsegítésére. A Szent Ferenc Alapítvány Gyermek Jézusról nevezett gyermekotthona még a szívem csücske. Lelki támaszt nekik is szeretnék nyújtani. Materiális téren a 14 évvel ezelőtt elkezdett ifjúsági házat szeretnénk befejezni. Mindenképpen tenni kell vele valamit, kijavítani az alapvető konstrukciós hibákat és átadni a közszolgálatnak. Olyan elgondolás is van, hogy esetleg katolikus napközi óvoda legyen, befogadva más felekezetűeket is. A vallásos nevelést ugyanis nem lehet elég korán elkezdeni.