Lelkipásztoroknak gyűjtene az egyházmegyei közgyűlés

A bihari református templom adott otthont a Bihari Református Egyházmegye idei közgyűlésének április 17-én. Arról is szavaztak, hogy négy lelkészi és négy presbiteri küldöttel bővítik az egyházkerületi közgyűlési küldöttséget.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hűvös, esős tavaszi időben tartotta meg soron következő közgyűlését a Bihari Református Egyházmegye Biharon a XII. századi református templomban, amelynek kertjében komor tekintettel figyel és üggyel a református identitásunk megőrzésére Kálvin János mellszobra, amelyet a neves reformátor születésének 500. évfordulójára készíttetett az egyházközség a szászrégeni Jorga Ferenc szobrászművésszel.
A közgyűlés Boros István belényesújlaki lelkipásztor, az egyházmegye lelkészi főjegyzőjének bevezető áhítatával kezdődött, aki igemagyarázatát a János 21, 1–14. verseire alapozta. Az igei szolgálatot követően elsőként Mikló Ferenc, az egyházmegye esperese köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd házigazdaként Csernák Béla lelkipásztor Darabont Sándor főgondnokkal egyetemben kérte Isten áldását a közgyűlés munkájára. Ezt követően Bődi Kálmán egyházmegyei főgondnok nyitotta meg a közgyűlést.
A számbavételt követően a közgyűlés szavazással kiválasztotta azt a négy lelkészi és presbiteri küldöttet, akik tagjai lettek a kibővített egyházkerületi küldöttségnek. A voksok összeszámlálását követően a következőkkel bővült a testület: lelkészi tagok – Filep Attila, Mikló István Boldizsár, Gavrucza Nagy Emese és Szigeti Ferenc; presbiteri tagok – Barabás Imre, Garnai Sándor, Dani Éva és Hurguj György.
A Bihari Református Egyházmegye bizottságainak elnökei is jelentést tettek, előterjesztették éves beszámolójukat az eltelt időszakban kifejtett munkájukról. Volt, aki javaslatokat is tett a közgyűlésnek a hatékonyság növelésének érdekében, majd Mikló Ferenc esperes tartotta meg beszámolóját, amelyben összefoglalta az egyházmegye lelki és anyagi munkáját. Az esperesi jelentésből kitűnik, hogy nagyon sok egyházközségben áldásos építkezések és javítások folynak, de azt is megtudhattuk, hogy még mindig nem sikerült megoldani nagyon sok kisgyülekezet lelkipásztorainak egzisztenciális gondját. Az áldatlan állapot megoldására egy stratégiai terv készült, amely többek között javasolja minden egyházközség presbitériumának, hogy egy vasárnapi perselypénzt ajánljon fel ezeknek a lelkipásztoroknak a megsegítésére. Ez némiképp segítene Istennek azon szolgáin, akik hónapról hónapra nem tudják felvenni fizetésüket, mert a kis lélekszámú gyülekezetek nem képesek fedezni a kiadásokat.
A gyülekezeti jelentésből kitűnt, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva a hívek számának apadása csekély; jelenleg az egyházmegyében 33 027 lélek él, de amint azt Szilágyi Péter egyházmegyei főjegyző megjegyezte, sajnos ez csak fele az 1994-es lélekszámnak. Csomay Piroska, az egyházmegye nőszövetségének elnöke közölte, hogy az egyházkerületi nőszövetségi konferenciát június 22-én Debrecenben tartják közösen a Tiszántúli Egyházkerülettel.
Alulírott, az egyházmegye Presbiteri Szövetségének jegyzője, egyházkerületi PSZ ügyvezető elnök bemutatta azt a tartalmas kiadványt, amely az egyházkerületi Presbiteri Szövetség tízéves jubileumára készült, 8 lejért megvásárolható nála, és jó volna, ha minden egyházközségbe eljutna. A tartalmas és hasznos együttlét szeretetvendégséggel ért véget.

A képen Mikló Ferenc bihari egyházmegyei esperes