Szilágyi Aladár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Dél-Bihar eltévelyedett fia (1.) Erdélyi József költő

A két világháború között kibontakozó népi mozgalom úttörőjének pályája sok szempontból párhuzamos földije és nemzedéktársa, Sinka István futásával. Sinka nagyszalontai zsellércsaládban látta meg a napvilágot 1897-ben, Erdélyi egy évvel korábban, a szomszédos Feketebátorhoz tartozó Újbátorpusztán, előbbinek az édesanyja, utóbbinak az édesapja volt román származású: Ardelean János és az árpádi Szabó Erzsi harmadik gyermekeke volt. Az új népi költészet művelőiként a sorsuk számos ponton – jobboldali tévelygésükben is – találkozott.

Egy orvos vallomásai

Az utóbbi két évtizedben számos, pályafutását nagyobb részt még a kommunista érában megélt jeles értelmiségi jelentette meg az emlékiratait. A terebélyes memoárirodalom művelői jobbára nem hivatásos tollforgatók; a 20. század második felét megörökítők között sajátos pászmát képez az orvos-szerzők tevékenysége.

Elébe menni a kihívásoknak

Két témában, az egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos tervek sorsáról, illetve a szórványban elért eredmények kapcsán nyilatkozott lapunknak CSŰRY ISTVÁN, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

Érkeserű nagy tudású szülötte, Radics Antal jezsuita fizikus, matematikus

Családja eredetéről nem sokat tudunk, neve után ítélve délszláv gyökerű, elmagyarosodott família ivadéka. 1726. november 12-én született Érkeserűben, a magyar tudományosságnak és egyházi életnek számos jeles férfiút adó érmelléki faluban. Húszesztendős korában lépett be a Jézus-társaságba. Felsőfokú tanulmányai befejeztével bölcseleti doktori titulust szerzett. Előbb Nagyszombatban a mennyiségtant, majd Budán a bölcseletet, ismét Nagyszombatban az egyházi és világtörténelmet adta elő 1769-ig, amely évben világi pappá és cseklészi plébánossá lett.

Egy határozat margójára

A Harangszó gyülekezeti lap honlapján olvastuk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, CSŰRY ISTVÁN lelkipásztorokhoz intézett levelét, melyben az egyházi nyilvánosság felé fordul egy, a Kerületet ért sajtósérelem ügyében. A főpásztor az ellen emel kifogást, hogy a partiumi magyar sajtó egy része megtagadta az Igazgatótanács december 9-i ülésén elfogadott határozatának közzétételét.

Nagyszalonta legmostohább sorsú fia (1.) Sinka István költõ, író

Nomen est omen – a név végzet, a név intő jel. Erdélyben, ahonnan apai ágon származott, a nagyon szegényeket, a betegeskedőket illették a „sinka” jelzővel. Sinka Istvánnál mélyebbről, nagyobb szegénységből, nyomorból, kiszolgáltatottságból, szenvedésből nemigen jött költő a magyar irodalomba, de talán még a világirodalomba sem.

Nagyvárad legjelesebb szülötte (3.)

Pázmányt képességei, tanulmányai, széleskörű műveltsége és nem utolsó sorban anyanyelvének kortársai színvonalát meghaladó művelése, kiválóan alkalmassá tették arra, hogy az ellenreformációnak a szó és toll fegyverével megindítandó küzdelmeiben a vezérszerepet kezébe ragadja.

Oldalak